Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Έμβλημα της Σχολής

Το έμβλημα της ΣΔΒ παριστά δύο λευκά περιστέρια, να πετούν προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέσα σε μπλε φόντο, συμβολίζοντας έναν από τους παλαιότερους τρόπους αποστολής και λήψης μηνυμάτων.Το ρητό της «εξαπέστειλε την περιστεράν» προέρχεται από τη Παλαιά Διαθήκη.

¨Και έπισχών έτι ήμέρας επτά ετέρας πάλιν εξαπέστειλεν τήν περιστεράν έκ τής κιβωτού καί άνέστρεψεν πρός αύτόν ή περιστερά τό πρός έσπέραν καί είχε φύλλον ‘ελαίας κάρφος ‘εν τώ στόματι αύτής καί ‘έγνω Νώε ότι κεκόπακε τόι ‘ύδωρ άπό τής γής¨

(Γένεσις 8, 10-11)

« Καί αφού ανέμεινεν άλλας έπτά ήμέρας άπέστειλε πάλιν τήν περιστεράν άπό τήν κιβωτόν. Κατά τήν έσπέραν ή περιστερά έπέστρεψε πρός αύτόν καί είχεν είς τό ράμφος της φύλλον έλαίας καί (εξ’ αυτού) άντελήφθη ό Νώε ότι τά ‘ύδατα έχουν ύποχωρήσει άπό τήν γήν»

(Η περιστερά υπήρξε ο πρώτος αγγελιαφόρος του Κόσμου)