Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

Διεξαγόμενες Εκπαιδεύσεις

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (Διοικητικοί Λγοι).

2

Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης (Αρχιτεχνίτες Λγοι).

3

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Διοικητικοί Υπλγοι).

4

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Τεχνικοί Υπλγοι).

5

Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων (Εθελοντές Υπλγοι).

6

Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης (Ανθλγοι).

7

Τμήμα Διοικητικών Αθνστών.

8

Τμήμα Τεχνικών Ανθστών

9

Τμήμα Μονίμων Λοχιών (Διοικητικοί)

10

Τμήμα Μονίμων Λοχιών (Τεχνικοί)

11

Σχολείο Εκπσης σε Δίκτυα Επικοινωνιών (ΣΔΒ/Ακαδημία CISCO)

12

Εκπαίδευση στο Χειρισμό και τη Συντήρηση του συστήματος ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» (ΣΔΒ)

13

Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

14

Ηλεκτρονικής Διάταξης Μάχης

15

Ψηφιακών Επικοινωνιών

16

Παρεμβολών και Ραδιογωνιομετρίας

17

Σχολείο Συντήρησης Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ΜΕΑ UAV

18

Σχολείο Αρχικής Εκπαίδευσης Χειριστών Drone – MEA

19

Σχολείο Συσκευαστών Αλεξιπτώτων

20

Σχολείο Διαχειριστών Δορυφορικών Επικοινωνιών

21

Σχολείο Οπτικών Ινών

22

Σχολείο Διμοιριτών ΗΠ

23

Σχολείο Αναλυτών Επικοινωνιών

24

Σχολείο Μεταφραστών-Ορολογίας ΧΜΗΠ

25

Σχολείο Ασφάλειας Διαβιβάσεων-Επικοινωνιών και Κρυπτουλικών

26

Σχολείο Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ

27

Σχολείο Εκπαιδευτών CISCO

28

Εκπαίδευση Εφέδρων