Σχολή Διαβιβάσεων

ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ

TAMΣ «ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ 2020»

Η ΤΑΜΣ «ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ» διεξάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης Ανθλγών (ΔΒ) στην Σχολή, ως επιστέγασμα της συνολικής εκπαίδευσης τους. Σκοπός της άσκησης αποτελεί η οργάνωση, η ανάπτυξη και η λειτουργία των επικοινωνιακών συστημάτων ΔΒ, Ηλεκτρονικής Επιτήρησης και Ηλεκτρονικού Πολέμου, σε εκστρατεία, από τους νέους Ανθλγούς ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τα αντικείμενα που διδάχθηκαν και να εξοικειωθούν με τα μέσα που θα συναντήσουν στις Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες ΔΒ με την τοποθέτηση τους, σε μικρό χρονικό διάστημα.